Khoa Giáo dục

Trường Đại học Sài Gòn

Trang chính ›  Giới thiệu


Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu và triết lí giáo dục của Khoa Giáo dục

1. Sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu của Khoa đến năm 2035 Căn cứ trên sứ mạng, tầm nhìn v&a...

Quá trình hình thành và phát triển

1977: TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TP.HCM Trường Cán Bộ Quản lý Giáo dục Thành p...

Danh sách Cán bộ, Giảng viên và Chuyên viên

Ban Chủ nhiệm khoa TS. Nguyễn Thị Ngọc Trưởng khoa TS. Phan Thị Thanh Hương Phó Trưởng khoa ...

Danh sách các lớp theo khóa

KHÓA 22 (2022-2026) - Lớp DQG1221 (CVHT: ThS.NCS. Nguyễn An Hòa)   - Lớp DTL1221 (CVHT: ThS.NCS. Phùng Ph...

Tìm kiếm


 Tìm