Khoa Giáo dục

Trường Đại học Sài Gòn

Trang chính ›  Giới thiệu


Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu và triết lí giáo dục của Khoa Giáo dục

1. Sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu của Khoa đến năm 2035 Căn cứ trên sứ mạng, tầm nhìn v&a...

Quá trình hình thành và phát triển

1977: TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TP.HCM Trường Cán Bộ Quản lý Giáo dục Thành p...

Danh sách Cán bộ, Giảng viên và Chuyên viên

Chủ nhiệm khoa TS. Nguyễn Thị Ngọc Trưởng khoa Bộ môn Giáo dục học Phạm Thị Đoan Trang ...

Danh sách các lớp theo khóa

KHÓA 21 (2021-2025) - Lớp DQG1211 (CVHT: ThS. Trần Ngọc Cẩn)   - Lớp DTL1211 (CVHT: ThS. Phùng Phương Thảo...

Tìm kiếm


 Tìm