Khoa Giáo dục

Trường Đại học Sài Gòn

Trang chính ›  Học viên lớp bồi dưỡng


BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT CÁC LỚP BỒI DƯỠNG TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN QUẬN 8 NĂM 2016 - 2017

Học viên lớp bồi dưỡng TTCM mầm non xem điểm tại đây Học viên lớp bồi dưỡng TTCM tiểu học và T...

BẢNG ĐIỂM CÁC LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2016 - 2017

Các lớp tại Cơ sở 3, Trường Đại học Sài Gòn Lớp 21-HTMN/DLTT xem điểm tại đây Lớp 29-HTMN xem đ...

LỊCH HỌC CÁC LỚP BỒI DƯỠNG HIỆU TRƯỞNG, HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2016 - 2017

1. Lớp bồi dưỡng hiệu trưởng tại cơ sở 3: - Lớp 29-HTMN xem lịch học tại đây - Lớp 35-HTTH xem lịch học tại ...

BẢNG ĐIỂM SƠ KẾT CÁC LỚP BỒI DƯỠNG HIỆU TRƯỞNG, HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017

1. Các lớp bồi dưỡng hiệu trưởng tại cơ sở 3 - Lớp 29-HTMN xem điểm tại đây - Lớp 35-HTTH xem điểm tại ...

BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT CÁC LỚP BỒI DƯỠNG TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN VÀ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2016 - 2017

Học viên lớp TTCM Mầm non xem điểm tại đây Học viên lớp TTCM Tiểu học xem điểm tại đây Học vi&ec...

LỊCH HỌC CÁC LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2016 - 2017

1. LỊCH HỌC CÁC LỚP BỒI DƯỠNG HIỆU TRƯỞNG (TẠI CƠ SỞ 3, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN) Lớp bồi dưỡng Hiệu trưở...

Tìm kiếm


 Tìm