Khoa Giáo dục

Trường Đại học Sài Gòn

Trang chính ›  Cán bộ Quản lý giáo dục


BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT LỚP GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN BÌNH CHÁNH (NĂM HỌC 2016 - 2017)

Học viên lớp GVCN/TH xem điểm tại đây   Học viên lớp GVCN/THCS xem điểm tại đây...

BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT CÁC LỚP BỒI DƯỠNG TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN QUẬN 8 NĂM 2016 - 2017

Học viên lớp bồi dưỡng TTCM mầm non xem điểm tại đây Học viên lớp bồi dưỡng TTCM tiểu học và T...

BẢNG ĐIỂM CÁC LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2016 - 2017

Các lớp tại Cơ sở 3, Trường Đại học Sài Gòn Lớp 21-HTMN/DLTT xem điểm tại đây Lớp 29-HTMN xem đ...

Tìm kiếm


 Tìm