Khoa Giáo dục

Trường Đại học Sài Gòn

Trang chính ›  Cán bộ Quản lý giáo dục


BẢNG ĐIỂM CÁC LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2016 - 2017

Các lớp tại Cơ sở 3, Trường Đại học Sài Gòn Lớp 21-HTMN/DLTT xem điểm tại đây Lớp 29-HTMN xem đ...

LỊCH HỌC CÁC LỚP BỒI DƯỠNG HIỆU TRƯỞNG, HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2016 - 2017

1. Lớp bồi dưỡng hiệu trưởng tại cơ sở 3: - Lớp 29-HTMN xem lịch học tại đây - Lớp 35-HTTH xem lịch học tại ...

BẢNG ĐIỂM SƠ KẾT CÁC LỚP BỒI DƯỠNG HIỆU TRƯỞNG, HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017

1. Các lớp bồi dưỡng hiệu trưởng tại cơ sở 3 - Lớp 29-HTMN xem điểm tại đây - Lớp 35-HTTH xem điểm tại ...

BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT CÁC LỚP BỒI DƯỠNG TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN VÀ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2016 - 2017

Học viên lớp TTCM Mầm non xem điểm tại đây Học viên lớp TTCM Tiểu học xem điểm tại đây Học vi&ec...

Tìm kiếm


 Tìm