Trang chính Bài viết Suy nghĩ về đặc điểm lao động sư phạm của người giáo viên nhân đọc lại một bài thơ cũ...

Suy nghĩ về đặc điểm lao động sư phạm của người giáo viên nhân đọc lại một bài thơ cũ...

ThS. Ph?m Th? Kim Thu

 

         Nh?ng nam 1975-1979, chung toi la sinh vien c?a Tru?ng D?i h?c Su ph?m Ha n?i. C? 20/11 v? la chung toi l?i du?c vi?t va xem bao tu?ng. Cho d?n t?n bay gi? toi v?n con nh? nhu in bai bao c?a b?n toi, Phan Th? H?ng Chau:


Ngh? c?a em

 

Co ngu?i b?o Ngh? c?a em lam M?
Dem trai tim minh ?p ? dan em
S?m khuya lo t?n t?o d?u hi?n
Quen kho nh?c cham soc b?y em nh?.

B?n g?i em Ngh? tr?ng vu?n cao quy

Uom m?m xanh tuoi mat cho d?i
Tay x?i vun nh?ng lu?ng hoa tuoi
Mua qu? chin du?m tinh ngu?i hom s?m.

Yeu m?n l?p mang non d?t nu?c
Bac g?i Ngh? em triu m?n: Tr?ng ngu?i
T? qu?c mong ch? th? h? tuong lai
Theo guong Bac to ng?i trang s? m?i!

La k? su ma ch?ng thi?t k? nha cao
Hay xay nh?ng cong trinh gang thep
Em ch? xay v?n tam h?n cao d?p
B?ng t?m long nhu song nu?c d?i duong!

 

          Gi? day, sau hon 17 nam lam cong tac b?i du?ng can b? qu?n ly giao d?c, khi cung h?c vien ti?p c?n "d?c di?m lao d?ng su ph?m " c?a ngu?i giao vien, d?c l?i bai tho cu tren toi cang c?m nh?n nh?ng net tuy?t v?i c?a ngh? d?y h?c du?c th? hi?n trong bai tho.

 

          M? d?u bai tho: " Co ngu?i b?o ngh? c?a em lam m?...", nghe nh? nhang, diu d?u, nhung do la c? cu?c d?i; b?i th?c t?: qua trinh lao d?ng su ph?m di?n ra lau dai, ph?c t?p, kho ki?m soat, kho danh gia ch?t lu?ng hi?u qu?... b?i qua trinh lao d?ng su ph?m khong ch? di?n ra tren l?p ma con ngoai l?p nhu so?n bai ? nha, lam vi?c ? thu vi?n, phong thi nghi?m, tham gia sinh ho?t chuyen mon, t? ch?c cac ho?t d?ng cho h?c sinh ngoai nha tru?ng... Qua trinh ?y du?c vi v?i qua trinh lam m?, ngu?i lam vu?n s?m khuya t?n t?o, quen kho nh?c d? nuoi du?ng, vun tr?ng, th?t tuy?t v?i bi?t bao!


          S?n ph?m c?a lao d?ng su ph?m la nhan cach h?c sinh. C? th? do la nh?ng ki?n th?c, k? nang, thai d? du?c hinh thanh ? h?c sinh, nh?ng nhan cach phat tri?n toan di?n lam co s? cho vi?c ti?p t?c h?c t?p ho?c di vao cu?c s?ng. S?n ph?m c?a giao d?c khong du?c phep co ph? ph?m.

N?u s?n ph?m nao do chua d?t yeu c?u cac nha giao d?c c?n ph?i dao t?o l?i. B?i th?, tac gi? bai tho vi nha giao nhu "nh?ng k? su tam h?n", xay "v?n tam h?n cao d?p" v?i tinh thuong m?n vo b? "nhu song nu?c d?i duong" v?y.

 

          Cong c? lao d?ng su ph?m la nh?ng ki?n th?c, nh?ng phuong ti?n thi?t b? d?y h?c ngay cang hi?n d?i.D?c bi?t, cong c? lao d?ng quan tr?ng nh?t c?a ngu?i giao vien la nhan cach c?a chinh b?n than minh. S? hi?u bi?t, nh?ng k? nang ngh? nghi?p, d?o d?c, l?i s?ng, phong cach ?ng x? la cong c? giao d?c co hi?u qu?. Vi v?y, ngu?n nhan l?c giao d?c doi h?i cao v? nang l?c, ph?m ch?t, nhan cach, trach nhi?m cong dan, trach nhi?m xa h?i...Ngh? nghi?p doi h?i nha giao ph?i co uy tin nh?t d?nh m?i t?o du?c hi?u qu? giao d?c. Chinh vi v?y, trong cu?c s?ng d?i thu?ng, cac th?y co giao ph?i vu?t qua nhi?u ap l?c: Ap l?c chuyen mon, ap l?c chinh tr?, ap l?c kinh t? ... d? d?ng v?ng tren b?c gi?ng.
         

          M?c dich, s? m?nh c?a lao d?ng su ph?m mang y nghia, gia tr? xa h?i quan tr?ng. Do la giao d?c, dao t?o th? h? tr? thanh nh?ng "ngu?i cong dan t?t, ngu?i lao d?ng t?t, ngu?i chi?n s? t?t, ngu?i can b? t?t c?a nha nu?c"(H? Chi Minh), dao t?o ngu?n nhan l?c, ngu?n l?c quan tr?ng nh?t, quy?t d?nh s? nghi?p cong nghi?p hoa, hi?n d?i hoa d?t nu?c. "Vi l?i ich mu?i nam tr?ng cay, vi l?i ich tram nam tr?ng ngu?i"- Bac H?, ngu?i khai sinh ra n?n giao d?c Vi?t Nam da d?t tren doi vai cac nha giao s? m?nh cao c? ?y...


         Nhan 20/11/2012 co nhi?u chuy?n vui (h?c sinh cu xay nha t?ng nha giao, tam tinh c?a nhi?u ngu?i tru?ng thanh nh? on th?y co giao...), l?i co c? nh?ng chuy?n bu?n d?i v?i nha giao (Tro danh th?y, x? ly d?y them...), nh?c l?i bai tho cu - la m?t nha giao, toi th?m nghi: N?u nhu t?t c? m?i ngu?i, t? giao vien d?n cac thanh vien trong xa h?i, hi?u du?c d?c di?m c?a lao d?ng su ph?m thi m?i chuy?n s? t?t d?p bi?t bao nhieu.

 

chuan-dau-ra

Đoàn - Hội

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay12
mod_vvisit_counterHôm qua94
mod_vvisit_counterTháng này745
mod_vvisit_counterTất cả190196

Đang xem: 2
Ngày: 31/ 08/ 2016

Tìm kiếm

August 2016
SunMonTueWedThuFriSat
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Liên kết website