Khoa Giáo dục

Trường Đại học Sài Gòn

Chủ nhiệm khoa

TS. Nguyễn Thị Ngọc Trưởng khoa ngoc.nt

Bộ môn Giáo dục học

Phạm Thị Đoan Trang Thạc sĩ Trưởng bộ môn trang.ptd
Hoàng Mạnh Khương Thạc sĩ Phó trưởng bộ môn khuong.hm
Đặng Thị Thanh Hà Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh Giảng viên, Trợ lí NCKH ha.dtt
Trương Đình Bảo Hương Thạc sĩ Giảng viên  huong.tdb
Nguyễn Tuấn Phương Thạc sĩ Giảng viên phuong.nt
Lê Khánh Tuấn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Giảng viên le khanh tuan
Trịnh Xuân Thu Tiến sĩ Giảng viên thu.tx

Bộ môn Quản lí giáo dục

Nguyễn An Hòa Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh Phó Trưởng bộ môn hoa.na
Trần Ngọc Cẩn Thạc sĩ Giảng viên can.tn
Nguyễn Huy Dũng Tiến sĩ Giảng viên dung.nh
Nguyễn Trí Dũng Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh Giảng viên dung.nt
Nguyễn Thị Hồng Hoa Thạc sĩ Giảng viên hoa.nth
Lý Kiều Hưng Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh Giảng viên hung.lk
Nguyễn Hồng Yến Phương Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh Giảng viên, Trợ lí đào tạo ngành QLGD phuong.nhy
Mỵ Giang Sơn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Giảng viên son.mg
Trương Việt Khánh Trang Tiến sĩ Giảng viên trang.tvk
Bùi Đức Tú Tiến sĩ Giảng viên tu.bd

Bộ môn Tâm lí học

Phan Thị Thanh Hương Tiến sĩ Trưởng bộ môn huong.ptt
Minh Thị Lâm Thạc sĩ Giảng viên lam.mt
Cao Thị Nga Tiến sĩ Giảng viên nga.ct
Nguyễn Thị Ngọc Tiến sĩ Giảng viên ngoc.nt
Phùng Phương Thảo Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh Giảng viên, Trợ lí ngành Tâm lí học thao.pp


Văn phòng khoa

Nguyễn Thị Thanh Hương Chuyên viên huong.ntt
Nguyễn Thị Ngọc Mai Chuyên viên mai.ntn

Tìm kiếm


 Tìm