Khoa Giáo dục

Trường Đại học Sài Gòn

Trong năm học 2016 – 2017, Khoa Giáo dục đào tạo:
+ 4 khóa Cử nhân Quản lí Giáo dục: Khóa 13 (năm thứ 4), Khóa 14 (năm thứ 3), Khóa 15 (năm thứ 2) và Khóa 16 (năm thứ 1).
+ 2 khóa Cử nhân Tâm lí học: Khóa 15 (năm thứ 2) và Khóa 16 (năm thứ 1).
 

svkhoa9

Tập thể sinh viên Khóa 9 (DQG109) – Khóa đào tạo Cử nhân QLGD đầu tiên của Khoa QLGD

svkhoa10

Tập thể sinh viên Khóa 10 (DQG110)

svkhoa11

 

Tập thể sinh viên Khóa 11 (DQG111) 

Tập thể sinh viên Khóa 9 (DQG109) – Khóa đào tạo Cử nhân QLGD đầu tiên của Khoa QLGD

DSC00445

DSC00447

DSC00448

DSC00451

Tìm kiếm


 Tìm