Khoa Giáo dục

Trường Đại học Sài Gòn

Trong năm học 2016 – 2017, Khoa Giáo dục bồi dưỡng 14 lớp cán bộ quản lí giáo dục:

 9 lớp bồi dưỡng Hiệu trưởng:
• Tại Cơ sở 3 của Trường Đại học Sài Gòn (20 Ngô Thời Nhiệm, Quận 3):

- 21 – Hiệu trưởng Trường Mầm non Tư thục
- 28 – Hiệu trưởng Trường Mầm non Công lập
- 35 – Hiệu trưởng Trường Tiểu học
- 35 – Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở

• Tại Quận Tân Bình

- Hiệu trưởng Trường Mầm non Công lập
- Hiệu trưởng Trường Tiểu học
- Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở

• Tại Huyện Củ Chi

- Hiệu trưởng Trường Mầm non Công lập
- Hiệu trưởng Trường Tiểu học
- Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở

 3 lớp bồi dưỡng Tổ trưởng Chuyên môn:
• Tại Cơ sở 3 của Trường Đại học Sài Gòn (20 Ngô Thời Nhiệm, Quận 3):
- 04 – Tổ trưởng Chuyên môn Trường Mầm non
- 33 – Tổ trưởng Chuyên môn Trường Tiểu học
- 24 – Tổ trưởng Chuyên môn Trường Trung học Cơ sở

 1 lớp bồi dưỡng Giáo viên Chủ nhiệm:
- 04 – Giáo viên chủ nhiệm Trường Tiểu học

Tìm kiếm


 Tìm