Khoa Giáo dục

Trường Đại học Sài Gòn

Ban Chủ nhiệm khoa

0lanhdaokhoa

TS. Nguyễn Thị Ngọc Trưởng khoa 15ntngoc
TS. Phan Thị Thanh Hương Phó Trưởng khoa 8ptthuong

 

Bộ môn Giáo dục học

0bmgdh

Phạm Thị Đoan Trang Thạc sĩ Trưởng bộ môn 20ptdtrang
Hoàng Mạnh Khương Thạc sĩ Phó trưởng bộ môn 11hmkhuong
Đặng Thị Thanh Hà Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh Giảng viên, Trợ lí NCKH 4dttha
Trương Đình Bảo Hương Thạc sĩ Giảng viên 9tdbhuong
Lê Khánh Tuấn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Giảng viên 23lktuan
Trịnh Xuân Thu Tiến sĩ Giảng viên 21txthu

 

 

Bộ môn Quản lí giáo dục

0bmqlgd

 

Trương Việt Khánh Trang
Tiến sĩ
Trưởng bộ môn
21tvktrang
Nguyễn An Hòa Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh Phó Trưởng bộ môn 6nahoa
Trần Ngọc Cẩn Thạc sĩ Giảng viên 1tncan
Nguyễn Huy Dũng Tiến sĩ Giảng viên 3nhdung
Đặng Hồng Duyên Thạc sĩ
Giảng viên
2dhduyen
Nguyễn Thị Hồng Hoa Thạc sĩ Giảng viên 5nthhoa
Lý Kiều Hưng Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh Giảng viên 10lkhung
Nguyễn Hồng Yến Phương Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh Giảng viên, Trợ lí đào tạo ngành QLGD 16nhyphuong
Mỵ Giang Sơn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Giảng viên 17mgson
Bùi Đức Tú Tiến sĩ Giảng viên 22bdtu

 

Bộ môn Tâm lí học

0bmtamlihoc

 

Phan Thị Thanh Hương Tiến sĩ Trưởng bộ môn 8ptthuong
Minh Thị Lâm Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh Giảng viên 12mtlam
Cao Thị Nga Tiến sĩ Giảng viên 14ctnga
Nguyễn Thị Ngọc Tiến sĩ Giảng viên 15ntngoc
Phùng Phương Thảo Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh Giảng viên, Trợ lí đào tạo ngành TLH 18ppthao

 

Bộ phận Văn phòng khoa

Nguyễn Thị Ngọc Mai Chuyên viên 13nnmai
Nguyễn Thị Thanh Trúc Chuyên viên  

 

Tìm kiếm


 Tìm